Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

leylee
4516 3744
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaSkydelan Skydelan
3693 17fc 500
Reposted fromiamcapybara iamcapybara viaSkydelan Skydelan
leylee
9489 7af8 500
Reposted fromjustMeee justMeee
leylee
3341 2af9 500
Reposted fromjustMeee justMeee
leylee
1662 459d
Reposted fromjustMeee justMeee

June 21 2015

leylee
leylee
9515 cc8c 500
Reposted fromlovemyself lovemyself viamaaartynnn maaartynnn
leylee
7060 0e34
Reposted fromForePlay ForePlay viamaaartynnn maaartynnn
9207 2b63
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka
9624 6c82
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M.Halber (ale po co)
Reposted fromniech-zyje-sztuka niech-zyje-sztuka
leylee
6540 fcd9
*****
Reposted frommysoul mysoul viamaaartynnn maaartynnn
leylee
6592 2f2d
Reposted fromlittlefool littlefool viamaaartynnn maaartynnn
leylee

closer

-Oko za oko niech wszyscy oslepna - 
leylee
Nie mów moja dziewczynka a potem zwracasz sie jak do suki 

June 10 2015

leylee
2761 afd3
Reposted byStuff-I-Like Stuff-I-Like
leylee
2563 b494 500
leylee
4071 91de
every summer has a story
Reposted fromzenibyja zenibyja
leylee
6184 e4c3 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakatieeee katieeee
leylee
Zawsze chciałam w to wierzyć, niestety rzeczywistość pokazuje, że im lepszy jesteś dla świata, tym bardziej cierpisz.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl